• Brookside-538-1

  Greenery

 • Brookside-544-1

  Greenery

 • Brookside-545-1

  Greenery

 • banquet&seminar-type-greenery-3

  Greenery

Room Overview

W x L (m.)

Ø 25.80

Sq.m.

523

Stage W x L (m.)

5.1 x 8.35

Backdrop W x L (m.)

4 x 8

Banquet

500

เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อความสำเร็จในการประชุม

มีสัญญาณไร้สาย WiFi อินเทอร์เน็ต ให้ใช้งานในห้องประชุมทุกห้อง

ระบบเสียง

 • ลำโพง
 • ไมโครโฟน (แบบขาตั้งพื้น, แบบตั้งบนโต๊ะ และแบบไร้สาย)
 • ระบบเสียงแบบบูรณาการในห้องบอลรูม พร้อมหน่วยควบคุมกลางสำหรับการประสานการทำงานของระบบ

อุปกรณ์ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง

 • บริการน้ำดื่ม
 • ป้ายบอกทาง
 • โต๊ะลงทะเบียน
 • กระดาษ-ดินสอ
 • ข้อความติดฉากบนเวที
 • เวทีแบบเคลื่อนย้ายได้
 • กระดานฟลิปชาร์ทแบบเคลื่อนที่ได้
 • แท่นยืน และไมโครโฟน
 • ระบบแสง สี เสียง มาตรฐาน
 • อุปกรณ์ตกแต่งห้องประชุมมาตรฐาน

อุปกรณ์โปรเจกเตอร์

 • ระบบจอภาพคอมพิวเตอร์
 • โปรเจกเตอร์ LCD

ดาวน์โหลด

จองห้องพัก

Hospitality Group: